Foundation's charter

Home / About Us / Foundation's charter

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Ivy Poland (zwana dalej „Fundacją”) została ustanowiona przez Krzysztofa Daniewskiego (zwanego dalej „Fundatorem Fundacji”) aktem notarialnym sporządzonym w dniu 17 lipca 2013 roku przez notariusza Jolantę Monikę Niedzielę w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 20 lok. 8, repertorium A nr 2703/2013.
2. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu (zwanego dalej „Statutem”).

§ 2

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Ivy Poland”.
2. Fundacja może używać, łącznie lub zamiennie z nazwą określoną w ust. 1, tłumaczenia tej nazwy na język angielski o brzmieniu: „Ivy Poland Foundation”.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, którego wzór ustanawia lub zmienia Zarząd Fundacji.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów statutowych lub gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Fundację powołano na czas nieokreślony.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na przeważające cele statutowe Fundacji jest minister właściwy dla spraw szkolnictwa wyższego.


Rozdział II
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

§ 6

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, o których mowa w ust. 2, zachowując neutralność światopoglądową, polityczną i religijną.
2. Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
1) działalności naukowej, naukowo-technicznej, wynalazczej, szkolnictwa wyższego, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, w tym polegającej na kształceniu studentów;
2) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności;
3) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
4) działalności kulturalnej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym równych praw kobiet i mężczyzn, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
6) rozwijania i umacniania świadomości prawnej społeczeństwa oraz propagowanie racjonalnego ustawodawstwa w zakresie związanym z obranymi przez Fundację celami statutowymi;
7) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
8) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
9) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
10) działalności na rzecz integracji europejskiej i transatlantyckiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
12) działalności charytatywnej i dobroczynności;
13) promocji i organizacji wolontariatu.

§ 7

1. Fundacja realizuje cele statutowe m.in. poprzez:
1) inicjowanie, wspieranie lub promowanie działalności naukowej, naukowo-technicznej, badawczej, wynalazczej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej oraz szkolnictwa wyższego, w tym polegającej na kształceniu polskich obywateli w renomowanych szkołach wyższych za granicą, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
2) ustanawianie programów stypendialnych i programów pożyczkowych dla osób wybitnie uzdolnionych, posiadających polskie obywatelstwo, oraz przyznawanie tym osobom stypendiów lub udzielanie pożyczek na podjęcie kształcenia w renomowanych szkołach wyższych za granicą, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
3) inicjowanie działalności, organizację, wspieranie lub promowanie jednostek naukowo-badawczo-rozwojowych;
4) działalność wydawniczą oraz organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, targów, wystaw, wernisaży, koncertów i innych imprez artystycznych;
5) skupianie wokół celów i działań statutowych Fundacji, w szczególności w Klubie Mecenasów Fundacji, osób fizycznych odnoszących sukcesy w swoich dziedzinach aktywności oraz polskich i zagranicznych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które prowadzą działalność zgodnie z zasadami społecznej wrażliwości biznesu;
6) ustanawianie tytułów lub wyróżnień honorowych oraz ich przyznawanie osobom fizycznym, polskim i zagranicznym osobom prawnym lub innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla realizacji celów statutowych obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji;
7) współpracę z osobami fizycznymi, polskimi i zagranicznymi osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w celu realizacji celów i inicjatyw statutowych Fundacji;
8) współpracę ze środkami masowego przekazu i mediami elektronicznymi w celu popularyzacji celów i inicjatyw statutowych Fundacji;
9) organizowanie pomocy charytatywnej lub dobroczynnej na rzecz osób fizycznych w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności w ramach akcji charytatywnych lub zbiórek publicznych realizowanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
10) wspieranie finansowe, rzeczowe lub w inny sposób osób fizycznych posiadających polskie obywatelstwo, polskich osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji lub zmierzającym do ich realizacji;
11) monitoring obowiązujących regulacji prawnych oraz podejmowanie działań na rzecz propagowania racjonalnego ustawodawstwa i podejmowanie inicjatyw zmierzających do zmian legislacyjnych w zakresie związanym z obranymi przez Fundację celami statutowymi.
2. Fundacja może realizować cele statutowe we współpracy z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi.
3. Działalność statutowa Fundacji nie powinna być postrzegana jako zastępowanie instytucji publicznych lub samorządowych w realizacji ich obowiązków w sferze zadań publicznych.


Rozdział III
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 8

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji i w zakresie:
1) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
2) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
3) 58.11.Z - Wydawanie książek;
4) 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
5) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
6) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
7) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
8) 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
9) 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
10) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
11) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
12) 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
13) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
14) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów;
15) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
16) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
17) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
18) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
19) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
20) 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
21) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
22) 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
23) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
24) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
25) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
26) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
27) 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
28) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;
29) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
30) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
31) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
32) 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
33) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
34) 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
35) 85.59 - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
36) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
37) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
38) 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
39) 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
40) 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych;
41) 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
42) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Fundacja może także prowadzić działalność gospodarczą za granicą, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa danego kraju.
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczana jest na realizację celów statutowych Fundacji.


Rozdział IV
FORMY ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI

§ 9

1. Zarząd Fundacji na potrzeby prowadzonej działalności Fundacji może tworzyć, likwidować, łączyć lub dzielić:
1) biuro główne, biura terenowe, zakłady, oddziały, Klub Mecenasów Fundacji lub inne wewnętrzne jednostki organizacyjne;
2) oddziały, przedstawicielstwa, biura zagraniczne lub inne wewnętrzne jednostki organizacyjne za granicą, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa danego kraju.
2. Fundacja na potrzeby prowadzonej działalności może w kraju lub za granicą ustanawiać osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne lub do nich przystępować, o ile jest to dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub prawa danego kraju.
3. Zarząd Fundacji decyduje o polityce zatrudnienia w Fundacji lub wewnętrznych jednostkach organizacyjnych Fundacji. W razie potrzeby Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę lub nawiązywać współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
4. Dyrektorów wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może uchwalać regulaminy organizacyjne wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji.


Rozdział V
MAJĄTEK

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych, która została przekazana Fundacji przy jej ustanowieniu przez Fundatora Fundacji, z czego kwota 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych została przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji a kwota 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych na działalność gospodarczą Fundacji.
2. Majątek Fundacji stanowią również środki pieniężne, udziały i papiery wartościowe, instrumenty finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz inne aktywa pozyskane, nabyte lub wytworzone przez Fundację w toku jej działalności.

§ 11

1. Przychody Fundacji pochodzą, w szczególności, z:
1) darowizn, spadków i zapisów;
2) grantów i dotacji;
3) zbiórek publicznych, aukcji, loterii i imprez charytatywnych;
4) majątku nieruchomego i ruchomego oraz z jego sprzedaży;
5) odsetek od lokat pieniężnych;
6) dywidend oraz zysków kapitałowych realizowanych z inwestycji w publiczne i niepubliczne spółki kapitałowe;
7) działalności gospodarczej.
2. Fundacja może pozyskiwać środki pieniężne także w drodze pożyczki lub kredytu.

§ 12

1. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może tworzyć wewnętrzne fundusze, przekazywać na te fundusze część lub całość dochodów, w szczególności z działalności gospodarczej Fundacji, nazywać je oraz wskazywać cele związane z działalnością statutową lub gospodarczą, na których realizację gromadzone są środki na funduszach. Zasady funkcjonowania poszczególnych funduszy Zarząd Fundacji może regulować w drodze regulaminu.

facebook

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.